Sesja Rady w dniu piątek, 26 maja 2023

Rada Gminy Mirów
Czas publikacji: 30 maja 2023
Długość nagrania: 00:20:53
Liczba odtworzeń: 324
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Zatwierdzenie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mirów na rok 2023 przyjętego uchwałą Nr XLI/230/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirów na lata 2023-2032 Nr XLI/231/2022z dnia 29grudnia 2022.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
8.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/180/2022 w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2019 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Mirów pod nazwą Żłobek Gminny oraz nadanie jej statutu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirów na lata 2023-2028.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirów.
12.Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
13.Sprawy różne.
14.Zakończenie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad