LIX Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 26 maja 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 29 maja 2023
Długość nagrania: 03:09:14
Liczba odtworzeń: 708
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji.
13:052.Ustalenie porządku obrad.
13:063.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:174.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:215.Interpelacje i zapytania radnych.
13:346.Wnioski i oświadczenia radnych.
14:507.Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego wotum zaufania.
8.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:
15:15a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;
15:27b)udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2022 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:29a)zawarcia Porozumienia z Gminą Koźmin Wielkopolski na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w dniu 20.08.2023 r. w Koźminie Wielkopolskim;
15:31b)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin i Miastu Sulmierzyce;
15:32c)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie wielkopolskim”;
15:47d)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
15:50e)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
16:0610.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16:1011.Wolne głosy.
16:1012.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad