LXV Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 maja 2023

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 2 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:48:32
Liczba odtworzeń: 47
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie sesji.
09:162.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
10:143.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
10:214.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
10:585.Sprawozdanie z prac komisji.
11:166.Pytania radnych i mieszkańców.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
11:331)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
11:422)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2023-2041,
11:443)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gądów (ul. Miętowa),
11:454)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kębłowice (ul. Pilotów),
11:485)w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,
11:516)w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie,
11:547)w sprawie zmiany uchwały nr LXI/777/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
12:178)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
12:209)w sprawie rozpatrzenia petycji.
13:0310)w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich przeprowadzenia kontroli.
13:268.Odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców.
13:489.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad