Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 03:10:13
Liczba odtworzeń: 511
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie LVIII Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały nr LIV/430/23 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały. /Druk nr 1/
10:524. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez Miasto Bełchatów na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Bełchatowie z tytułu powierzenia świadczenia usług publicznych w zakresie komunikacji miejskiej autobusowej na terenie Miasta Bełchatowa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku. /Druk nr 2/
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie za 2022 rok. /Druk nr 3/
11:466. Raport z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Bełchatowa na lata 2022-2025 za 2022 rok. /Druk nr 4/
12:007. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022. /Druk nr 5/
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/84/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bełchatowa. /Druk nr 6/
12:279. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 7/
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2023 rok. /Druk nr 8/
11. Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji:
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z Sesji w dniu 27.04.2023 r.
12. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
13. Sprawy różne.
13:1114. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad