LXV sesja VIII kadencji Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Rada Gminy Golub-Dobrzyń
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 01:17:10
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:141.Otwarcie LXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
09:152.Przyjęcie porządku obrad.
09:153.Przyjęcie protokołu z LXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
09:444.Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b)Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c)Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d)Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e)Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
09:465.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7.Podjęcie uchwał:
10:07a)zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok;
10:09b)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2040;
c)w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń;
10:11d)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;
e)w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Nowy Dom sp. z o.o. w miejscowości Sokoligóra;
10:13f)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
10:22g)w sprawie zatwierdzenia dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków na terenie gminy Golub-Dobrzyń;
10:26h)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń.
10:278.Informacje i wolne wnioski.
10:279.Zakończenie LXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
pokaż cały porządek obrad