Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Rada Miasta Zielonka
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 04:02:38
Liczba odtworzeń: 546
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miasta Zielonka.
18:153.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zielonka o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:474.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zielonka z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o realizacji zadań dotyczących programu gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy wraz z oceną zasobów mieszkaniowych Gminy.
19:384A.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Klubu Senior+ w Zielonce za 2022 rok (Druk Nr 587)
20:265. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce za 2022 rok. (Druk Nr 576)
20:286.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Miasta Zielonka. (Druk Nr 577)
20:297.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Zielonka na lata 2023-2025. (Druk Nr 578)
20:378.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2022 r. (Druk Nr 579)
20:429.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce. (Druk Nr 580)
20:4410.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce za 2022 r. (Druk Nr 581)
20:5011.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2023. (Druk Nr 582A)
20:5312. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zielonka na lata 2023 – 2039. (Druk Nr 583)
21:0512A.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (Druk Nr 588)
21:0613.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. (Druk Nr 584)
21:0714.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody. (Druk Nr 585)
21:0915.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników. (Druk Nr 586)
22:0216.Zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
22:0317.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad