LXV Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 25 maja 2023 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 07:26:08
Liczba odtworzeń: 554
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:061.Otwarcie obrad.
12:132.Przedstawienie porządku obrad.
12:273.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
13:354.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.
18:065.Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Augustów za 2022 rok.
18:086.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Augustowa wotum zaufania.
18:187.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Augustów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
18:208.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2022 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa:
18:20a)przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Augustowie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za 2022 rok Burmistrzowi Miasta Augustowa,
18:20b)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Augustowa za 2022 rok.
18:289.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.
10.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
18:34a)zmiany uchwały Nr LIX/563/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
18:43b)zmian budżetu miasta na rok 2023,
18:45c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2023-2036.
18:48d)zmiany uchwały nr LXIII/585/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku,
18:53e)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
11.Wolne wnioski.
19:3112.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad