LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 25 maja 2023 r.

Rada Miejska w Mosinie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 04:09:14
Liczba odtworzeń: 418
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:041.Otwarcie sesji.
16:072.Stwierdzenie quorum.
16:113.Porządek obrad.
16:194.Informacja z realizacji uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
16:335.Nadanie nazwy ulicy „BISKUPA FRANCISZKA STEFANOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina (uchwała).
16:356.Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie, Pecnej i Daszewicach oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Mieczewie (uchwała).
16:367.Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina (uchwała).
16:388.Wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie (uchwała).
16:399.Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Pecnej, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej (uchwała).
16:5710.Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała).
17:2911.Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała).
17:3212.Określenie wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina (uchwała).
17:3513.Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina (zmiana uchwały).
17:3814.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jacka Malczewskiego, obejmującego część miasta Mosina, wsi Krosno oraz wsi Krosinko (uchwała).
17:5215.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina (uchwała).
18:4516.Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała).
18:4717.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 (uchwała).
19:3418.Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 kwietnia do 19 maja 2023 r.
19:5619.Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie:
19:48a)kontrola sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego,
19:56b)kontrola okoliczności związanych z wygaszeniem mandatu Burmistrza wskutek przeprowadzonego referendum.
19:5920.Interpelacje i zapytania radnych.
20:0321.Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
20:1022.Wolne wnioski i informacje.
20:1123.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad