Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 2 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 13:19:50
Liczba odtworzeń: 27
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
-wniosek Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych, pryszniców i przewijaka stanowiących infrastrukturę budynku przeznaczonego do obsługi kąpieliska i plaży nad Zalewem Muchawka na terenie Miasta Siedlce.
13:043.Informacja Prezydenta Miasta nt. rozwiązań komunikacyjnych w związku z zamknięciem wiaduktu na ul.Domanickiej w Siedlcach.
17:204.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.
17:345.Informacja nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej w mieście.
17:386.Informacja nt. działalności Domu Pomocy Społecznej „Domu nad Stawami”.
18:017.Informacja nt. działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
19:118.Informacja nt. działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
19:209.Informacja nt. działalności Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
19:3710.Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
21:2711.Informacja nt. działalności Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
22:1012.Informacja nt. działalności Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Spółka Sp. z o.o.
22:4113.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod nazwą Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Miasta Siedlce.
22:4314.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
23:17a)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady korzystania z toalet publicznych, pryszniców i przewijaka stanowiących infrastrukturę budynku przeznaczonego do obsługi kąpieliska i plaży nad Zalewem Muchawka na terenie Miasta Siedlce.
23:1815.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
23:2116.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
23:2317.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/621/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia w 2023 roku usług „opieki na odległość”.
23:2418.Podjęcie uchwały w sprawie określenia treści tabliczek z numerami porządkowymi budynków.
23:2619.Przyjęcie protokołów LXVII i LXVIII Sesji.
23:2620.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad