L Sesja Rady Gminy Chybie VIII kadencji, 25 kwietnia 2023

Rada Gminy Chybie
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 01:22:21
Liczba odtworzeń: 460
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

17:081.Otwarcie sesji.
17:112. Przedstawienie porządku obrad.
17:123. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Chybie podjętych na sesji w dniu 21 marca 2023 r.
17:134. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chybie w okresie od dnia 7 marca 2023 r. do dnia 13 kwietnia 2023 r.
17:145. Sprawozdanie z działalności komisji Rady.
17:146. Wystąpienie mieszkańców i zaproszonych gości.
17:167. Informacja dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej.
17:188. Bieżąca informacja na temat gospodarki odpadami.
17:249. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych.
17:2610. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chybie.
17:2811. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/24/2011 Rady Gminy chybie z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030.
17:3112. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu.
17:3413. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
17:5214. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
17:5315. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2023-2034.
17:5816. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie organizacji wspólnego transportu zbiorowego Powiatu Cieszyńskiego w ramach Aglomeracji Beskidzkiej .
18:0017. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie remontu dworca PKP w Chybiu.
18:1018. Informacja Radnych Powiatowych, na temat prac Rady Powiatu.
18:2819. Wolne wnioski i informacje
18:2820. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad