Sesja Rady w dniu czwartek, 25 maja 2023

Rada Powiatu Leszczyńskiego
Czas publikacji: 26 maja 2023
Długość nagrania: 02:02:32
Liczba odtworzeń: 399
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:062.Przyjęcie porządku obrad.
13:073.Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji w dniu 26 kwietnia 2023 roku.
13:084.Przyjęcie protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2023 r. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 476P na odcinku Osieczna-Goniembice” w ramach wizytacji inwestycji realizowanych przez Powiat Leszczyński.
13:265.Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
13:286.Przedstawienie Raportu Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2022 roku.
13:297.Debata nad Raportem Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o stanie Powiatu Leszczyńskiego w 2022 roku.
13:328.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Leszczyńskiemu wotum zaufania. (DRUK NR 394)
13:389.Przedstawienie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i autopoprawką.
13:5010.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-9/0954/23/2023 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
13:5111.Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Leszczyńskiego za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.
14:1312.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego skierowanego do Przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.
14:1913.Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-9/0955/86/2023 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leszczyńskiego.
14:2014.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Leszczyńskiego za 2022 rok. (DRUK NR 395)
14:4515.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. (DRUK NR 396)
14:4716.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Lipno dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3938P na odcinku Lipno ul. Spółdzielcza. (DRUK NR 397)
14:4917.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Leszczyński do projektu w ramach FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Działanie 6.15 Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027. (DRUK NR 398)
14:5118.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. (DRUK NR 399)
14:5319.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2023-2028. (DRUK NR 400)
15:0020.Interpelacje i zapytania radnych.
15:0521.Wolne głosy i wnioski.
15:0522.Odpowiedzi na interpelacje.
15:0523.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad