Sesja Rady Miejskiej Pruszcz, 25 maja 2023

Rada Gminy Pruszcz
Czas publikacji: 2 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:05:00
Liczba odtworzeń: 27
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej z pracy w okresie między sesjami;
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy raportu o stanie Gminy Pruszcz za rok 2022;
9. Debata nad raportem o stanie gminy ( radni, mieszkańcy);
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz ;
11. Przedstawienie sprawozdań finansowych gminy za rok 2022 ( skarbnik gminy);
12. Dyskusja;
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz za 2022 rok;
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego ( skarbnik gminy);
15. Dyskusja;
16. Przedstawienie przez skarbnika gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022;
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz za 2022 rok;
18. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej;
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dot. działań podjętych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy;
20. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej;
21. Dyskusja;
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia za rok 2022 absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruszcz;
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pruszcz;
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia linii autobusowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF)
26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027;
27. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz w części obrębu Serock;
28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
29. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania jubileuszu 55-lecia Klubu Piłkarskiego Pomorzanin Serock
a) -stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
30. Podjęcie uchwały w sprawie budowy drogi asfaltowej na ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ujęcie jej do planu budżetu Gminy Pruszcz.
a) -stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolno-Przemysłowej Rady Miejskiej Pruszcz.
32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolno- Przemysłowej Rady Miejskiej Pruszcz.
33. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Pruszcz.
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2030;
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2023 rok;
36. Wolne wnioski i informacje;
37. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad