XLIX Sesja Rady Miasta Ustroń 18.05.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 19 maja 2023
Długość nagrania: 02:19:44
Liczba odtworzeń: 549
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miasta.
14:023.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:024.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.
14:025.Ocena zasobów pomocy społecznej.
14:026.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
14:217.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym koordynacji działań placówek OSP oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie miasta.
14:218.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:309.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centralnego strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w Ustroniu.
15:4110.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
15:4111.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
15:4212.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:4413.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” członkom Estrady Ludowej „Czantoria”.
15:4614.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
15:4715.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze kupna.
15:5016.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
15:5017.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie".
15:5218.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu.
15:5219.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:0120.Sprawy bieżące Miasta.
16:1821.Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:1822.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad