Sesja Rady w dniu czwartek, 18 maja 2023 cz.2

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 18 maja 2023
Długość nagrania: 01:38:59
Liczba odtworzeń: 315
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XLII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Strzałkowo
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Sprawozdanie Sekretarza Gminy z działalności Urzędu Gminy Strzałkowo za 2022r.
7.Działalność jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo w 2022 r.
8.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Strzałkowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.”.
9.Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Strzałkowo na lata 2022-2025.
10.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Strzałkowo w roku 2022. Debata nad ww. dokumentem. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strzałkowo wotum zaufania.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2022.
12.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2022.
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strzałkowo”,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
c)zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023,
d)wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Staw i ustalenie urzędowych nazw miejscowości Staw Pierwszy i Staw Drugi.
14.Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Strzałkowo.
15.Informacja dot. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
16.Podsumowanie działalności komisji problemowych w roku 2022.
17.Wolne wnioski i informacje.
12:2518.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad