III Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 27 grudnia 2018

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 428 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 03:02:20
Liczba odtworzeń: 398
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:111.Otwarcie i zatwierdzenie porządu obrad III Sesji Rady Miejskiej.
12:112.Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miejskiej.
12:163.Informacje i komunikaty Przewodniczącej.
12:224.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
12:255.Sprawy samorządowe.
12:346.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.
13:227.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice.
13:458.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice na 2019 rok.
13:519.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLII.311.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół na terenie Gminy Jelcz-Laskowice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
14:0110.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVIII.279.2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięcia wysokich wyników sportowych.
14:2811.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2018 rok.
14:3612.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
14:4013.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji zwyczajnych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na 2019 rok.
15:0214.Wolne wnioski.
15:0615.Komunikaty organów Gminy.
15:0616.Zakończenie obrad III Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad