LVIII Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 26 kwietnia 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 27 kwietnia 2023
Długość nagrania: 01:38:08
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji.
13:042.Ustalenie porządku obrad.
13:053.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:084.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:125.Interpelacje i zapytania radnych.
13:196.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:207.Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.
13:238.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2022 roku.
13:289.Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
13:3910.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.
13:5911.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:42a)zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
13:44b)powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie;
13:51c)powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Zduny, Gminie Koźmin Wielkopolski;
13:57d)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok;
13:59e)zmiany uchwały nr LIV/338/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2023-2026.
14:2412.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:3813.Wolne głosy.
14:3814.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad