LXXV Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 kwietnia 2023

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 25 kwietnia 2023
Długość nagrania: 07:07:32
Liczba odtworzeń: 740
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:051.Otwarcie obrad sesji.
16:052.Sprawdzenie kworum.
16:113.Przedstawienie porządku obrad.
16:514.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19:475.Sprawy różne.
19:496.Informacja o zasobach pomocy społecznej.
19:597.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2022 r.
20:078.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
20:159.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2023 r.
20:1610.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
20:1811.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2023 r.
20:2312.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LVI/501/22 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Wasilków na lata 2022-2023.
22:2713.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
22:3214.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepublicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
22:3915.Uchwała w sprawie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat.
22:5916.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/332/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
23:0117.Uchwała w sprawie pokrycia w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
23:0618.Stanowisko w sprawie lokalizacji XYLOPOLIS Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie.
23:0919.Interpelacje i zapytania Radnych.
23:0920.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
23:1021.Przyjęcie protokołu LXXIV sesji Rady Miejskiej.
23:1022.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad