Sesja Rady w dniu poniedziałek, 27 stycznia 2020

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 70 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 04:51:17
Liczba odtworzeń: 839
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:041.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
16:142.2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII i XXIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:564.Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
17:035.Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg w Gminie Rogoźno.
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
17:05a)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym
17:07b)zmiany Uchwały Nr LXX/612/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
17:08c)przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej.
17:09d)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – część działki nr 304/2 położonej w Studzieńcu.
17:11e)zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
17:45f)utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oraz nadania mu statutu
17:55g)wskazania kandydata Gminy Rogoźno do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Obornikach
17:59h)zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020
18:42i)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2020
18:587.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19:188.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
19:269.Interpelacje i zapytania radnych.
19:2810.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20:5111.Wolne głosy i wnioski.
20:5112.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad