XLVIII Sesja Rady Miasta Ustroń 30.03.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 31 marca 2023
Długość nagrania: 01:17:53
Liczba odtworzeń: 443
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:082.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miasta.
14:083.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:084.Informacja na temat sposobu wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji uzdrowiskowej w roku 2022.
14:085.Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
14:086.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
14:087.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:098.Wyniki z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń.
14:099.Wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie Miasta Ustroń, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14:1110.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Bogumile Czyż-Tomiczek.
14:1111.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Józefie Kubicy.
14:1112.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Iwonie Kulis.
14:1213.Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” Zuzannie Sikorze.
14:1414.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Ustroniu.
14:3115.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:3116.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:3217.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:3418.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
14:3519.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego.
14:3720.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ustroń w 2023 r.”
14:4121.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Ustroń.
14:4322.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
14:4423.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14:4524.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:1325.Sprawy bieżące Miasta.
15:1726.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:1727.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad