LXIV Sesja Rady Miejskiej w Iławie z dnia 27 marca 2023

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 28 marca 2023
Długość nagrania: 02:01:34
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:092. Ustalenie porządku obrad.
14:093. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
14:114. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022 roku (ref. MOPS).
14:125. Sprawozdanie z realizacji działań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Iława oraz potrzeby w tym zakresie (ref. MOPS).
14:136. Sprawozdanie z realizacji w 2022 roku Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (ref. Kierownik OPPUiPR).
14:417. Podjęcie uchwały ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 (ref. Skarbnik)
14:428. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2023 rok (ref. Skarbnik)
14:439. Podjęcie uchwały ws. określenia zasad zwrotu wydatków za przyznanie świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (ref. Kierownik MOPS)
14:4410. Podjęcie uchwały ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (ref. Kierownik MOPS).
14:4611. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik UMK).
14:4912. Podjęcie uchwały ws. zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia dodatkowej kontroli nieujętej w planie pracy Komisji ustalonym na 2023 rok (ref. Burmistrz Miasta).
14:5313. Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Iławie (ref. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
14:5414.Podjęcie uchwały ws. rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Miasta Iławy (ref. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)
14:5615. Podjęcie uchwały ws. przekazania wniosku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia (ref. Przewodniczący RM).
15:0216.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Modernizacja kinoteatru Pasja polegająca na zakupie i montażu foteli (ref. Dyrektor ICK).
15:0317.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Iławskiemu Centrum Kultury w Iławie na wkład własny do projektu pn. Wzrost potencjału kulturowego Iławskiego Centrum Kultury w zakresie realizacji wydarzeń plenerowych (ref. Dyrektor ICK).
16:0218. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
15:2419. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:0220. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16:0621. Komunikaty i oświadczenia.
16:0622. Zamknięcie obrad LXIV Sesji.
pokaż cały porządek obrad