Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 marca 2023

Rada Miejska w Proszowicach
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 01:43:36
Liczba odtworzeń: 518
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
2.Przyjęcie porządku obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
3.Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie:
a)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalszy okres jednego roku,
b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalszy okres trzech lat,
c)przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie i Mieście Proszowice w roku 2022 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań,
d)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
e)przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Proszowice w 2023 roku”,
f)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice
g)zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2023,
h)upoważnienia Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pastwa
i)rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy bieżące.
8.Zakończenie obrad LX Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
pokaż cały porządek obrad