LXIX Sesja Rady Gminy Szczytno w dniu 17 marca 2023

Rada Gminy Szczytno
Czas publikacji: 13 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:35:29
Liczba odtworzeń: 90
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2023.
2)w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Szczytno na rok 2023
3)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
4)zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
5)w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szczytno w roku szkolnym 2022/2023
6)w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Sławomira Ł. na działalność Wójta Gminy Szczytno.
7)w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach stacji uzdatniania wody miejsc. Trelkowo, Lipowiec i Wawrochy”
8)w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych i Urzędu Gminy”
9)Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania „Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy”
10)Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania” Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek”
11)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028;
12)w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczytno na 2023 rok.
5.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.
6.Zapytania, wnioski, sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad