XLIX Sesja Rady Gminy Mykanów w dniu 10 stycznia 2023

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 13 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 00:30:45
Liczba odtworzeń: 56
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
2.Przyjęcie porządku obrad
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4.Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym
5.Interpelacje i zapytania radnych
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mykanów
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Cykarzew Północny przy ul. Ogrodowej i Grabówka przy ul. Kasztanowej w gminie Mykanów
10.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Mykanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Mykanów
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski
13.Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Gminy Mykanów
pokaż cały porządek obrad