XLVIII Sesja Rady Gminy Mykanów w dniu 20 grudnia 2022 - część 2

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 00:28:26
Liczba odtworzeń: 426
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 175/XXI/2016 w/s emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z późn. zm
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
9. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2023 rok.
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
b) Opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
c) Dyskusja
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.
13. Zapytania i wnioski sołtysów.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy Mykanów.
pokaż cały porządek obrad