XLV Sesja Rady w dniu piątek, 9 września 2022

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 01:21:13
Liczba odtworzeń: 263
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Uchwała Rady Gminy Mykanów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
7.Uchwała Rady Gminy Mykanów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mykanów
11.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej 483 w granicach administracyjnych Gminy Mykanów
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzchowisku
13.Zapytania i wnioski sołtysów
14.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
15.Zamknięcie obrad XLV sesji Rady Gminy Mykanów.
pokaż cały porządek obrad