XXX Sesja Rady Sidra - 13 marca 2023

Rada Gminy Sidra
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 02:02:09
Liczba odtworzeń: 416
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

08:061.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XXX Sesji Rady Gminy.
08:072.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
08:113.Wnioski radnych.
08:114.Zgłaszanie pisemne interpelacji i zapytań przez radnych.
08:375.Informacja Wójta z działalności między sesjami i realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
08:426.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sidra na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030.
09:037.Dokonanie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2023 rok.
8.Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
09:05a)wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sidra środków finansowych stanowiących fundusz sołecki,
09:11b)wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Sidra,
09:22c)określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sidra,
09:37d)wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
09:40e)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Sidra,
09:43f)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Racewo w Gminie Sidra,
09:46g)ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki,
09:48h)przyjęcia Programu współpracy Gminy Sidra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
09:51i)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sidra w 2023 roku.
09:519.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sidrze za rok 2022 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2023 roku.
09:5210.Informacja o realizacji zadań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sidra.
11.Zapoznanie się ze sprawozdaniami:
09:54a)z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok,
09:54b)ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Sidra,
09:55c)z działalności Komisji Rady Gminy Sidra za 2022 rok.
10:0312.Odpowiedzi na wnioski radnych.
10:0713.Wolne wnioski i informacje.
pokaż cały porządek obrad