Nagranie z LIV Sesji Rady Gminy Długołęka - 16 lutego 2023 r.

Rada Gminy Długołęka
Czas publikacji: 17 marca 2023
Długość nagrania: 02:16:50
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy Długołęka i ustalenie porządku obrad.
09:122. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy Długołęka – 19 stycznia 2023 r.
09:163. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
09:424. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem wykonania uchwał Rady.
09:455. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Długołęka na lata 2023-2040.
09:516. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2023.
09:547. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania w zakresie utrzymania pasa ruchu drogowego, będącego w zarządzie Powiatu Wrocławskiego, dotyczącego inwestycji pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Długołęka”.
09:588. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
10:019. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
10:0310. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/19 Rady Gminy Długołęka z 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10:3211. Uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok.
10:3512. Uchwała w sprawie przejęcia przez Gminę Długołęka realizacji zadania własnego Powiatu Wrocławskiego w zakresie utrzymania części pasa ruchu drogowego będącego w zarządzie Powiatu Wrocławskiego dotyczącego inwestycji pn: "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Długołęka".
10:4013. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
10:4314. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10:47a)Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Brzeziej Łące poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10:5315. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Godzieszowa - MPZP GODZIESZOWA II.
11:0016. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Byków - MPZP BYKÓW VIII.
11:0217. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Długołęka.
11:0618. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/735/2006 Rady Gminy Długołęka z dnia 5 września 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Długołęka.
11:0719. Wystąpienia sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich.
11:2420. Wolne wnioski i informacje.
11:2521. Zakończenie LIV Sesji Rady Gminy Długołęka.
pokaż cały porządek obrad