Sesja Rady w dniu czwartek, 16 marca 2023

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 16 marca 2023
Długość nagrania: 01:52:25
Liczba odtworzeń: 658
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:111.Otwarcie sesji.
15:112.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:113.Interpelacje i zapytania.
15:184.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:195.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:206.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi w roku 2022
15:217.Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Perzowie za 2022 rok z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
15:228.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Perzowie stanowiącej własność Gminy Perzów.
15:249.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Słupi pod Bralinem stanowiących własność Gminy Perzów.
15:2610.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Perzów.
15:2911.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Perzów w drodze nieodpłatnego przekazania na cele publiczne, nieruchomości położonej w miejscowości Turkowy oznaczonej geodezyjnie numerem 165/1, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, administrowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
15:3112.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Perzów w drodze nieodpłatnego przekazania na cele publiczne, nieruchomości położonej w miejscowości Turkowy oznaczonej geodezyjnie numerem 399/2, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, administrowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
15:3313.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej – Żłobka gminnego w Perzowie oraz nadania mu statutu.
15:3514.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Perzów w 2023 roku.
15:3815.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
15:4417.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Perzów.
16:5718.Wolne głosy i wnioski.
16:5719.Zakończenie XLVIII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad