XLIX Sesja Rady Gminy Dominowo w dniu 16 marca 2023 roku

Rada Gminy Dominowo
Czas publikacji: 13 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:59:05
Liczba odtworzeń: 90
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie dwóch protokołów z ostatnich sesji:
a)Protokół nr 47 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
b)Protokół nr 48 z dnia 26 stycznia 2023 roku.
4.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał Rady.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023.
b)Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo na lata 2023-2036.
c)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dominowo.
d)Uchwała w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dominowo w 2023 roku".
e)Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
f)Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
g)Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej na podstawie art. 231 § 1 kodeksu cywilnego.
h)Uchwała w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
i)Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
16:298.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad