Sesja Rady w dniu czwartek, 16 marca 2023

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 14 dni temu
Długość nagrania: 00:47:56
Liczba odtworzeń: 96
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:111.Otwarcie sesji.
15:122. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
15:133. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
15:154. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2023 r.
15:165. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pod nazwą „Central Mountains” w ramach Programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, priorytet programowy P4 Lepsze zarządzanie współpracą, cel szczegółowy Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie środkowej
15:176. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu niekonkurencyjnego pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego (I), Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”
15:217. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.
15:228. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy o profilu wojskowym.
15:249. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń kulturalnych.
15:2410. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację wydarzeń z zakresu kultury fizycznej.
15:2611. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
15:2712. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:2813. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości.
15:2914. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu użytkowego, położonego przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie, stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego.
15:3015. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski.
15:3116. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych powiatu rzeszowskiego.
15:3317.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/313/17 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu Rzeszowskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
15:3418. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
15:3519. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.
15:3620. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:3721. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:4522. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:4723. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:4724. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad