III Sesja Rady Gminy Lisewo - cz. 1/2 - 20 grudnia 2018

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 677 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 01:46:03
Liczba odtworzeń: 795
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
2.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3.Zatwierdzenie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów z I i II Sesji Rady Gminy.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2018 rok - projekt nr 1.
2)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029– projekt nr 2.
1)projekt nr 1: uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok:
a)przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok wraz z uzasadnieniem,
b)przedstawienie Uchwały Nr 3/P/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2019 rok Gminy Lisewo,
c)przedstawienie uchwały Nr 3/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lisewo na 2019 rok;
d)przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady w sprawie projektu budżetu Gminy Lisewo na 2019 r.,
e)przedstawienie przez Wójta stanowiska do opinii i wniosków Komisji Rady, wprowadzenie przez Wójta autopoprawek w projekcie budżetu ,
f)dyskusja,
g)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok.
2)projekt nr 2 : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2018-2029:
a)przedstawienie przez Wójta projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019-2030,
b)przedstawienie Uchwały Nr 3/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lisewo na lata 2019-2030,
c)przedstawienie opinii Komisji Rady w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019-2030,
d)dyskusja,
e)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019-2030;
3)ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - projekt nr 3.
4)Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. - projekt nr 4.
5)przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady gminy Lisewo na 2019 r.
6)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie – projekt nr 6.
7)przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021 –projekt nr 7.
8)przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieci i uczniów „Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i domu” na lata 2019-2023-projekt nr 8.
9)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt nr 9.
10)określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023" – projekt 10.
16:037.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad