Sesja Rady w dniu czwartek, 9 marca 2023

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 9 marca 2023
Długość nagrania: 02:35:13
Liczba odtworzeń: 567
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:102. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:473.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.
14:524.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
14:555.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2023-2040.
15:046.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2023.
15:057.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
15:138.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
15:159.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica.
15:1710.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
15:2011.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/482/2023 Rady Gminy Zawoja z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawoja, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
15:3212.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawoja na rok 2023".
15:3313.Podjęcie uchwały w sprawie: uzupełnienia składu Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja, powołanej Uchwałą Nr XL/463/2022 Rady Gminy Zawoja z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowych Tytułów Gminy Zawoja.
15:3714.Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Zawoja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022.
15:4015.Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego.
15:4216.Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "Zawoja" Spółka z o.o. w Zawoi.
15:5317.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.
15:5318. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
15:5319.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:3720.Wolne wnioski, informacje i zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad