XXI Sesja Rady Miejskiej Leszna w dniu czwartek, 23 stycznia 2020 - część I

Rada Miejska Leszna
Czas publikacji: 185 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 00:19:02
Liczba odtworzeń: 315
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:161.Otwarcie obrad.
14:352.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
15:023.Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
15:071)zmiany uchwały Nr XI/161/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Jessica 2 na realizację projektu inwestycyjnego z elementami studium wykonalności w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul. K. Kurpińskiego 2 w Lesznie” zmienionej Uchwałą nr XVIII/245/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 roku
15:092)zmiany uchwały Nr XLII/560/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna”
15:153)zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020
15:174)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039
15:455)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie torów kolejowych, ulic: Dożynkowej, Henrykowskiej i granic miasta Leszna
15:596)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Adama Mickiewicza w Lesznie
16:057)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Prochownia, gen. Jarosława Dąbrowskiego i alei 21 Października w Lesznie
16:138)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Iwana Kryłowa, Górowskiej i granic miasta Leszna
16:169)zmieniająca uchwałę Nr XIII/180/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
16:1910)średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Leszno przyjętej w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu uczniów i dzieci organizowanego przez rodziców
16:2111)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”
16:2412)akceptacji sprawozdań z działalności i planów pracy Komisji Rady Miejskiej Leszna
16:2713)przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2019 rok
16:3114)powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie do orzekania w sprawach prawa pracy
16:3415)określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
16:4516)zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Leszna
16:505.Interpelacje i zapytania radnych.
17:196.Wolne głosy i wnioski.
17:197.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad