LIII Sesja Rady w dniu wtorek, 28 luty 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 2 marca 2023
Długość nagrania: 00:38:45
Liczba odtworzeń: 486
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
2)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach";
3)określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych;
4)uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziejowice".
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad