XIV Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu czwartek, 23 stycznia 2020r.

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 401 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:36
Liczba odtworzeń: 655
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:241.Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy Wieliszew.
10:282.Przyjęcie porządku obrad sesji.
10:293.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r.
10:444.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
10:505.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
10:506.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
10:517.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu w 2020 roku.
10:528.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok.
10:5810.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
11:1011.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wieliszew do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.
11:1312.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/156/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym.
11:1413.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wieliszew na rok szkolny 2019/2020.
11:1614.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.
11:1715.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Modlińskiej 122 we wsi Wieliszew gmina Wieliszew.
11:1816.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej gminnej położonej w miejscowości Poddębie gmina Wieliszew.
11:1917.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2020 roku.
11:2418.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Topolina, gm. Wieliszew.
11:2519.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew oraz planów miejscowych.
11:4820.Wolne wnioski i informacje.
11:4821.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad