LXIV sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 24.02.2023 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 24 lutego 2023
Długość nagrania: 02:34:37
Liczba odtworzeń: 1066
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Otwarcie Sesji.
13:042.Przedstawienie porządku obrad.
13:053.Przyjęcie protokołu z LXIII (63) Sesji.
13:064.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:135.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:186.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
13:327.Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi w roku 2022.
13:428.Przyjęcie informacji z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w roku 2022.
13:539.Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w roku 2022.
13:5710.Przyjęcie informacji z realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w roku 2022.
13:5911.Przyjęcie sprowadzania z realizacji „Programu współpracy powiatu gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, za rok 2022”.
14:0012.Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gołdapski w 2022 r.
13.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
14:05a)złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
14:06b)złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
14:08c)udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2023.
14:09d)udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Oleckiemu na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem portalu turystycznego Krainy EGO, Ełk- Gołdap- Olecko.
14:11e)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Gołdapskim dotyczącego przyjęcia do wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
14:13f)zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2023.
14:15g)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi.
14:40h)rozpatrzenia wniosku.
14:4014.Interpelacje Radnych.
14:4015.Zapytania Radnych.
14:4016.Wnioski i oświadczenia Radnych.
14:4017.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
14:4018.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
15:3119.Sprawy różne.
15:3120.Wolne wnioski.
15:3421.Głos wolny.
15:3422.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad