XLVII Sesja Rady Miasta Ustroń 23.02.2023

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 24 lutego 2023
Długość nagrania: 02:03:38
Liczba odtworzeń: 665
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołów z obrad XLV oraz XLVI sesji Rady Miasta.
14:023.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:034.Sprawozdanie roczne za rok 2022 Komisji Skarg, wniosków i Petycji.
14:035.Sprawozdanie roczne za rok 2022 Komisji Uzdrowiskowej.
14:036.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:037.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
14:038.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
14:469.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Michała Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.
14:4710.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustroń.
14:5411.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2023.
14:5512.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:5513.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:5714.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2654S ul. Skalica na odcinku ok. 1,15 km (od skrzyżowania z ul. Turystyczną do mostu)".
15:0115.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
15:0416.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Myśliwska).
15:0417.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym (ul. Leśna).
15:0418.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu na gruncie gminnym (ul. Nadrzeczna).
15:0719.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Ustroń na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
15:0920.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/43/2019 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15:1121.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „ Wsparcie Ustrońskiego Seniora” w ramach Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
15:2722.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, kryteria, tryb przyznawania i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
15:3023.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
15:3124.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
15:3125.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:5026.Sprawy bieżące Miasta.
16:0227.Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0228.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad