Sesja Rady w dniu czwartek, 20 grudnia 2018

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 527 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:17:53
Liczba odtworzeń: 727
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie II sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z I sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
7.Podjęcie uchwały w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo
b)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2018
c)Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo na lata 2019-2030
d)uchwalenia budżetu Gminy Strzałkowo na rok 2019
e)przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Brudzewo, w rejonie miejscowości Kokczyn Drugi i drogi wojewódzkiej 260 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
f)przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo, w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
g)nadania Panu Michałowi Pawełczykowi Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
h)nadania Panu Kazimierzowi Pawlakowi Wyróżnienia Honorowego "Złote Strzałki"
i)zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
j)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok
k)ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
l)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakrsie dożywiania w formie zasiłku celowego- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
m)określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla tych osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
n)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Strzałkowo
o)uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku
p)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
r)uzupełnienienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
8.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018
9.Zajęcie stanowiska w sprawie uchwały nt I/8/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
10.Ustalenie planów pracy komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo na 2019 rok
11.Ustalenie planu pracy Rady Gminy Strzałkowo na 2019 r,
12.Wolne wnioski i informacje
13.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad