Sesja Rady w dniu czwartek, 23 lutego 2023 cz.3

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 23 lutego 2023
Długość nagrania: 00:59:41
Liczba odtworzeń: 340
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XL sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2023,
c)funduszu sołeckiego
d)przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
e)przystąpienia Gminy Strzałkowo do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”,
f)przystąpienia Gminy Strzałkowo do realizacji Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 Moduł II,
g)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
h)określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
7.Sprawozdanie z wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Strzałkowo za 2022 r.
8.Ustalenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2023 r.
9.Ustalenie planów pracy stałych koisji problemowych rady Gminy Strzałkowo na 2023 rok.
10.Wolne wnioski i informacje.
11:1711.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad