LXI Sesja Rady Miasta Kalisza w dniu 23 lutego 2023

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 94 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:22:36
Liczba odtworzeń: 135
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu LX Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.nadania imienia Władysława Kościelniaka Szkole Podstawowej Nr 13 w Kaliszu, przy ulicy Kordeckiego 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu,
2.zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Majkowska – Aleja Wojska Polskiego,
3.przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej – Piskorzewie”,
4.przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2023-2024”,
5.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
6.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
7.udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
8.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
9.wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
10.zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,
11.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
12.zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”,
13.rozpatrzenia wniosku o remont ulicy Szkolnej w Kaliszu,
14.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żelazków a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
15.ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
VIPrzyjęcie:
-sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.,
-sprawozdań z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 2022 rok,
-planów pracy merytorycznych komisji Rady Miasta Kalisza na 2023 rok.
VIIOdpowiedzi na interpelacje.
VIIIInterpelacje.
IXZapytania radnych.
XWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIPunkt obywatelski.
XIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad