LII Sesja Rady w dniu środa, 22 lutego 2023

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 22 lutego 2023
Długość nagrania: 00:34:07
Liczba odtworzeń: 473
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
c)w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
d)w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Korfantowa;
e)w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Rzymkowice na lata 2023-2035;
f)w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
g)w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Korfantów ulicy Spacerowej oraz ulicy Parkowej na odcinku o długości 442 mb do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
14:399.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad