LVI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 22 lutego 2023 roku

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 22 lutego 2023
Długość nagrania: 00:53:59
Liczba odtworzeń: 592
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:151.Otwarcie obrad.
10:202.Przedstawienie porządku obrad.
10:213.Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.
10:224.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
a)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w 2023 r. umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kaliski,
10:25b)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023,
10:26c)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2023 – 2030,
10:29d)w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2023 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego.
10:386.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2022 rok.
10:407.Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kaliskiego za rok 2022.
10:568.Interpelacje i zapytania radnych.
11:069.Wnioski i oświadczenia radnych.
10.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad