LIII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 lutego 2023

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 21 lutego 2023
Długość nagrania: 01:58:00
Liczba odtworzeń: 647
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:101.Otwarcie obrad Sesji.
15:132.Przyjęcie porządku obrad.
15:143.Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady.
15:154.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:215.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
15:456.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:23a)określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie ustalenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rydzyna do szkół i przedszkoli - druk nr 388,
15:27b)rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie – druk nr 389 z autopoprawką,
15:32c)zmiany Uchwały Nr XXVIII/206/2021 Rady Miejskiej w Rydzyny z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Rydzyna – druk nr 390,
15:32d)określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rydzyna na rok 2023” – druk nr 391,
15:34e)zmiany uchwały Nr LI/372/2022 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie emisji obligacji – druk nr 392,
15:39f)wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu rewitalizację obiektów zabytkowych na potrzeby centrum usług administracyjno-społecznych w Rydzynie w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druk nr 393,
15:40g)wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu remont budynków komunalnych na terenie gminy Rydzyna w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – druk nr 394,
15:42h)nieodpłatnego przekazania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie mienia gminnego dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie – druk nr 395,
15:45i)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok – druk nr 396.
15:467.Przyjęcie interpelacji radnych.
15:478.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
17:019.Zapytania i wolne głosy.
17:0210.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad