Sesja Rady w dniu wtorek, 14 lutego 2023

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 14 lutego 2023
Długość nagrania: 00:23:16
Liczba odtworzeń: 446
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:331.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:352. Przedstawienie porządku obrad sesji.
15:353. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
15:404. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
15:445. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.
15:466. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
15:477. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 7285,60.
15:498. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego – 180tys.
15:509. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębocice za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
15:5210. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.
15:5311. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie próchnicy i higieny jamy ustnej, dla dzieci z terenu Gminy Grębocice na rok 2023.
15:5512. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
15:5513. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
15:5514. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad