Sesja Rady w dniu wtorek, 21 stycznia 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 201 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 03:33:57
Liczba odtworzeń: 585
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XX i XXI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie za 2019 r.
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
3)Komisja Rewizyjna;
4)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu;
5)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał w okresie między sesjami.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
3)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2020
4)w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
5)w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/133/2007 Rady Gminy Białe Błota w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
6)zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.
7)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych.
8)w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej.
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych wraz z odpowiedziami.
12.Wolne wnioski i zapytania wraz z odpowiedziami.
13.Zakończenie obrad XXII Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad