Nagranie XLIII sesji Rady Miejskiej z dnia 26.01.2023 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 2 lutego 2023
Długość nagrania: 00:54:47
Liczba odtworzeń: 465
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:171.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:182. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 r.
14:293. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:314. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za drugie półrocze 2022 r.
14:325. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej w 2022 r. oraz planów i zamierzeń na 2023 r.
14:336. Informacja na temat działalności Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w 2022 r. oraz planów i zamierzeń na 2023 r.
14:357. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2031.
14:388. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.
14:419. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2023 roku.
14:4510. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w roku 2023 Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14:4811. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
14:5012. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
14:5313. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025”.
14:5914. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2027”.
15:0115. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
15:0216. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Miejskiej za drugie półrocze 2022 r.: a) Komisji Rewizyjnej; b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; c) Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa; d) Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
15:1117. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
15:1118. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad