LV Sesja Rady Powiatu Powiatu Krotoszyńskiego z 27 stycznia 2023

Rada Powiatu Krotoszyńskiego
Czas publikacji: 30 stycznia 2023
Długość nagrania: 01:24:58
Liczba odtworzeń: 366
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:021.Otwarcie sesji.
13:052.Ustalenie porządku obrad.
13:063.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:114.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
13:155.Interpelacje i zapytania radnych.
13:226.Wnioski i oświadczenia radnych.
13:277.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
13:578.Podjęcie uchwał w sprawie:
13:29a)przejęcia od Powiatu Rawickiego zadań z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego w roku 2023;
13:30b)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;
13:32c)przystąpienia Powiatu Krotoszyńskiego do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023;
13:34d)delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
13:43e)powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
13:55f)zmiany uchwały nr XLVIII/245/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński;
13:56g)zmiany uchwały nr LIV/339/22 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok.
13:599.Sprawozdania z działalności Komisji Rady łącznie ze sprawozdaniem z kontroli Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
14:2210.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
14:2511.Wolne głosy.
14:2512.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad