LXXIV SESJA RADY POWIATU W OPATOWIE,, 27 stycznia 2023

Rada Powiatu w Opatowie
Czas publikacji: 27 stycznia 2023
Długość nagrania: 02:08:03
Liczba odtworzeń: 1087
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071. 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
11:082. 2. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu w Opatowie z dnia 12 września 2022 r. wznowionej w dniu 28 listopada 2022 r.
11:083. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
11:104. 4. Przyjęcie porządku obrad.
11:345. 5. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
12:566. 6. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
12:567. 7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
12:58a) a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2023– 2026,
12:58b) b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok,
12:59c) c) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
13:00d) d) w sprawie przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
13:01e) e) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych,
13:01f) f) w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
13:02g) g) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Opatowie na 2023 r.,
13:02h) h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu na 2023 r.,
13:03i) i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej na 2023 r.,
13:03j) j) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu na 2023 r.,
13:04k) k) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.,
13:04l) l) w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Opatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
13:07m) m) w sprawie wniosku dotyczącego działalności Szpitala Św. Leona sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie,
13:08n) n) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski na rok 2023, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
13:10o) o) w sprawie określenia zasad udzielania i wymiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Opatowski.
13:128. 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Rady Powiatu z realizacji planu pracy za 2022 r.
13:129. 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za 2022 r.
13:1210. 10. Zapoznanie się sprawozdaniami z realizacji planów prac komisji Rady Powiatu w Opatowie za rok 2022:
13:1311. 11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2022 r.
13:13a) a) Komisji budżetu, finansów, rozwoju gospodarczego i promocji powiatu,
13:13b) b) Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej,
13:13c) c) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu,
13:13d) d) Komisji Rewizyjnej.
13:1312. 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13:1313. 13. Zakończenie obrad LXXIV sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad