XLIX Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Rada Miejska we Wschowie
Czas publikacji: 62 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 06:01:34
Liczba odtworzeń: 152
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
09:052. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
09:063. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
09:094. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
09:155. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej we Wschowie w roku 2022.
09:176. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej.
09:197. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek i zasad pobierania opłaty targowej.
09:228. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wschowa oraz ustalenia regulaminu targowiska.
09:419. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej za 2022 rok.
09:5710. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności doraźnej komisji Rady Miejskiej za 2022 rok.
10:0911. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2023 rok.
10:1012. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok.
10:1713. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok.
10:2014. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVIII/418/2022 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2023 - 2030.
10:3815. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisów „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wschowa oraz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa na lata 2020-2027”.
10:4616. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa.
10:4817. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony garaży i komórek stanowiących własność Gminy Wschowa.
12:0218. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
12:2019. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
12:2220. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Wschowa, sposobu ich rozliczania i kontroli.
13:3121. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Pomocy "ZŁOTA RĄCZKA".
13:5622. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa na lata 2023-2030”.
13:5923. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego.
14:0124. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
14:0325. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/225/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
14:1526. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/301/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu "Senior+".
14:2027. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/263/17 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
14:2128. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność samorządu miasta Wschowa.
14:2429. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
14:3230.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XX/205/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa.
14:3931. Interpelacje i zapytania radnych.
15:0232. Wnioski i informacje.
15:0233. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska we Wschowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje