Sesja Rady w dniu czwartek, 26 stycznia 2023

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 27 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:58:40
Liczba odtworzeń: 576
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:062.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:063.Interpelacje i zapytania.
15:084.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:095.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:116.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/2004 Rady Gminy Perzów z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej przyznawane przez gminę w zakresie zadań własnych.
15:127.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
15:148.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
15:229.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Perzów.
15:2310.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Perzów, planów pracy stałych komisji Rady oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Perzów na rok 2023.
15:2711.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2023 – 2039.
15:3112.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.
15:3313.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego powiatowego transportu zbiorowego autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach Gminy Perzów.
15:5914.Wolne głosy i wnioski.
15:5915.Zakończenie XLVII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad